Graficzny nagłówek podstrony

Projekty małe

Projekty małe (o wartości od 10 000,01 zł do 200 000,00 zł) 

 

PROJEKT NR 2  

NAZWA PROJEKTU: Zielony Ryneczek na Rynku 

SZACUNKOWY KOSZT: 198 500,00 zł

STATUS: DOPUSZCZONY 

LOKALIZACJA:
Rynek, działka 82/2

OPIS:
Od północnej strony Rynku (na podwyższeniu obok Ratusza) chcielibyśmy założyć ogólnodostępną przestrzeń do wypoczynku. Ponieważ wskazany teren jest utwardzony i nie ma możliwości zmiany tych warunków, proponujemy aby rośliny zostały posadzone w donicach. Projekt przewiduje zakup 13 ‘modułowych’ donic oraz różnorodnych roślin do tych donic a także dwóch specjalnie zaprojektowanych ławeczek.
Stworzenie ‘Zielonego Ryneczku’ w centralnej części Rynku nie tylko zaprasza do przyjemnego wypoczynku, ale również podniesie walory estetyczne tego miejsca.

UZASADNIENIE:
Rynek to najważniejszy plac miasta. Wraz z Ratuszem stanowi symbol i wizytówkę Leszna. W 2020 roku samorząd przeprowadził kompleksowy remont elewacji Ratusza, dzięki czemu odzyskał on historyczny wizerunek. Nadal jednak obszar Rynku wymaga dalszej rewitalizacji.
Częścią tego procesu powinno być wprowadzenie zieleni. Miejscem, w którym może się pojawić taka zieleń jest teren przy północnej ścianie Ratusza nad toaletami publicznymi. Proponujemy założenie zielonego skweru. Jego forma ma być zgodna z geometryczną formą przestrzeni architektonicznej Rynku. Ponieważ wskazany teren jest utwardzony i nie ma możliwości zmiany tych warunków, proponujemy aby rośliny zostały posadzone w donicach.
Przyjęcie takiego rozwiązania sprawia, że w momencie podjęcia dowolnych robót budowalnych lub naprawczych donice można przewieźć w inne miejsce i zabezpieczyć do czasu ponownego ich ustawienia przy Ratuszu. Lokalizacja skweru nie utrudni poruszania się po Rynku, w tym dotarcia Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej. Przygotowując wniosek braliśmy pod uwagę także i to, że Rynek jest objęty monitoringiem.
Proponowana inwestycja wpisuje się w Gminny Program Rewitalizacji na lata 2017-2027.


 
PROJEKT NR 3 

NAZWA PROJEKTU: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – miejsca postojowe przy ulicy Ludwika Zamenhofa oraz Tadeusza Rejtana

SZACUNKOWY KOSZT: 200 000,00 zł

STATUS: DOPUSZCZONY (po rozpatrzeniu odwołania)

LOKALIZACJA: 
Pas drogowy graniczący z lasem oraz Szkołą Podstawową nr 13, ul. Ludwika Zamenhofa, Leszno, numer działki 28/120; 26/58 ark. mapy 123;
Pas drogowy przy klatkach nr 5 i 6, ul. Tadeusza Rejtana, Leszno, numer działki 11/83 ark. mapy 123
Pas drogowy przy klatce 43, ul. Tadeusza Rejtana, Leszno, numer działki 12/44 ark. mapy 125

OPIS:
Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych przy ul. Ludwika Zamenhofa (w pasie drogowym od strony lasu oraz od strony Szkoły Podstawowej nr 13), oraz przy ul. Tadeusza Rejtana 5-6 (w pasie drogowym ) i ul. Tadeusza Rejtana 43.

UZASADNIENIE:
Projekt zakłada budowę miejsc postojowych w rejonie, gdzie odczuwa się ich znaczący brak. Budowa miejsc wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Ruch zostanie uporządkowany. Zostaną zlikwidowane "dzikie" postoje samochodów a tereny w pobliżu nabiorą nowego wyglądu.

UZASADNIENIE NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA 

Komisja nie dopuszcza do głosowania Projektu nr 3 pt. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – miejsca postojowe przy ulicy Ludwika Zamenhoffa oraz Tadeusza Rejtana”, zwanego dalej projektem nr 3,  z powodu negatywnej oceny formalno-prawnej.  W formularzu zgłoszeniowym jako adres zamieszkania składającego wniosek wpisano Rydzynę.

Zgodnie z  § 5 ust. 1 uchwały Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj.Wlkp. z 2021 r. poz. 4108) każdy mieszkaniec miasta może zgłosić w ramach Budżetu Obywatelskiego dowolną liczbę projektów.

Osoba zgłaszająca projekt nr 3 nie jest mieszkańcem Leszna. W formularzu podano adres zamieszkania inny niż Leszno.

ODWOŁANIE od decyzji Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna - wpłynęło w dniu 25.08.2021r. 

Decyzją Prezydenta Miasta Leszna z dnia 3.09.2021r. projekt nr 3 został dopuszczony do głosowania. 


 


PROJEKT NR 8 

NAZWA PROJEKTU: Boisko do koszykówki

SZACUNKOWY KOSZT: 200 000,00 zł

STATUS: DOPUSZCZONY

LOKALIZACJA: ul. Poniatowskiego 2

OPIS: 
Budowa boiska do koszykówki przyczyni się do popularyzacji tej gry zespołowej, poprawy zagospodarowania przestrzennego miejscowości oraz jej uatrakcyjnienia jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój jej funkcji społecznych. Wybudowany obiekt będzie ogólnodostępny dla dzieci i młodzieży, a korzystanie z niego będzie bezpłatne.

UZASADNIENIE:
Ważnym aspektem zdrowego stylu życia jest systematyczna aktywność fizyczna. Nowa infrastruktura sportowo – rekreacyjna będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym. Uwzględniając tego typu bazę sportową w centrum miasta przewidujemy szerokie wykorzystanie obiektu przez społeczność. Podniesiona zostanie również atrakcyjność terenu w centrum miasta szczególnie dla młodych mieszkańców obszaru, stwarzając warunki do podejmowania systematycznej aktywności fizycznej. Od jakości infrastruktury społecznej zależy bowiem standard życia mieszkańców miasta Leszna.


 


 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-10-06 13:04:23
0 Koszyk