Graficzny nagłówek podstrony

Projekty duże

Projekty duże (o wartości od 200 000,01 zł do 700 000,00 zł) 

 

PROJEKT NR 1  

NAZWA PROJEKTU: Zatorze stawia na siebie 

SZACUNKOWY KOSZT: 700 000,00 zł

STATUS:  NIEDOPUSZCZONY - złożono odwołanie od decyzji Komisji

LOKALIZACJA: 
Dzielnica Zatorze, Leszno

OPIS: 
Projekt zakłada w dzielnicy Zatorze Miasta Leszna wymianę żarówek w latarniach na złote. Ilość złota i wielkość żarówek dopasowana do skali przedsięwzięcia. 

UZASADNIENIE: 
Złoto cały czas zyskuje na wartości. Będzie to fantastyczna inwestycja na niesłychaną skalę. W ostatnich 10 latach cena złota wzrosła niemalże dwukrotnie. Złote żarówki nie będą pobierać prądu ani emitować światła. Z jednej strony będziemy dbać o środowisko a z drugiej strony Miasto zaoszczędzi na rachunkach. Ciemność sprzyjać będzie dalszej kreatywności mieszkańców Zatorza i nie tylko w myśl przysłowia „Najciemniej pod latarnią” i „Nie wszystko złoto co się świeci”. Dla mieszkańców Leszna będzie to jasny sygnał, że zmiany są potrzebne i tak dalej być nie może.

UZASADNIENIE NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA:

Komisja nie dopuszcza do głosowania Projektu nr 1 pt. „Zatorze stawia na siebie”, zwanego dalej projektem nr 1,  z powodu negatywnej oceny formalno-prawnej. 

Zgodnie z  § 5 ust. 5 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj.Wlkp. z 2021 r. poz. 4108) projekt złożony do Budżetu Obywatelskiego musi spełniać następujące kryteria: dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu i które są realizowane przez wydziały merytoryczne i jednostki Urzędu Miasta Leszna.   

Na samorządzie spoczywają określone obowiązki publicznoprawne związane z realizacją zadań własnych określone ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372). Przepis art. 7 ust. 1 pkt 3 tej ustawy stanowi, że zadania własne gminy obejmują między innymi sprawy zaopatrzenia w energię elektryczną. Ustawa  z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) w art. 18.ust. 1 pkt 2 lit. a-b stanowi: do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

  2) planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:

     a) miejsc publicznych,   
     b) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich.

Obowiązujące przepisy, normy oraz wiedza inżynieryjna w zakresie budowy oświetlenia drogowego na drogach publicznych wykluczają stosowanie złotych żarówek.

Realizacja tego zadania spowodowałaby likwidację punktów oświetlenia drogowego, czego skutkiem byłoby obniżenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym w szczególności pieszych oraz naruszenie cytowanego przepisu Prawa energetycznego.

ODWOŁANIE od decyzji Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna - wpłynęło w dniu 30.08.2021r. 

Prezydent Miasta Leszna po rozpatrzeniu odwołania podtrzymał decyzję Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego o niedopuszczeniu projektu nr 1 do głosowania.  

 


 

PROJEKT NR 5 

NAZWA PROJEKTU: Lotnisko Leszno - dosięgnij gwiazd!

SZACUNKOWY KOSZT: 698 000,00 zł

STATUS: DOPUSZCZONY 

LOKALIZACJA: 
ul. Szybowników 28, Leszno, Numer działki 314/3, Lotnisko Leszno - teren rekreacyjny

OPIS: 
Projekt zakłada budowę wieży zabawowej, trzypoziomowej, wysokości 8 m z dwoma zjeżdżalniami tubowymi. Wieża wspinaczkowa składa się będzie z trzech poziomów, każdy wyposażony w podesty, plecionki i inne elementy linowe przeznaczone do wspinania i zabawy. Urządzenie przeznaczone jest do jednoczesnej zabawy dla 42 użytkowników w wieku 6+. Obok projektuje się kopułę do wspinania z elementami edukacji w postaci gwiazdozbiorów. Z urządzenia może korzystać 49 użytkowników w wieku 1+. Pod urządzeniami projektuje się nawierzchnię bezpieczną. W niedalekiej odległości projektuje się zlokalizować toaletę. Lotnisko stanowi integralną część Miasta Leszna. W 2018 roku została powołana spółka Lotnisko Leszno, której celem jest zarządzanie terenem lotniska. Celem nadrzędnym jest stworzyć w Lesznie najlepszy ośrodek lotniczy w Polsce, przyjazny mieszkańcom, gościom, lotnikom i biznesowi. Lotnisko Leszno – przyjazne lotnisko. Od momentu powołania spółki Lotnisko Leszno bardzo sukcesywnie i metodycznie rozwija się przez budowę nowych hangarów, infrastrukturę – dla pilotów, a dla mieszkańców - niezapomniane przeżycia związane z Antidotum Airshow. Na terenie wydzielonej, bezpiecznej strefie lotniska otoczonej zielenią aż prosi się o zlokalizowanie urządzeń zabawowych dla dzieci. Projektowana wieża nawiązuje do wieży lotniska, wysokość zbliża bawiących się do nieba, a gwiazdozbiory uczą i pomagają sięgać do gwiazd. 

UZASADNIENIE: 
Projekt: Lotnisko Leszno – dosięgnij gwiazd! to zaproszenie dla dzieci do rozwijania swoich pasji na naszym lotnisku. Wiadomo, że dla dzieci plac zabaw i rekreacja są bardzo ważne. To połączone z nauką o planetach i gwiazdozbiorach oferuje dodatkowa korzyść z projektu. Zlokalizowanie unikatowej wieży na otwartej, zielonej i bezpiecznej przestrzeni lotniska ma na co dzień dostarczać – jednocześnie korzystającym 42 dzieciom - emocji związanych z osiąganiem niestandardowej wysokości 8 metrów ponad ziemią! Lokalizacja wieży zabawowej obok istniejącej wieży hotelu ma wymiar symboliczny – historyczna, stateczna ikona lotniska, w zestawieniu z nową wieżą wypełnioną energią bawiących się dzieci! Planetarium z gwiazdozbiorami ma uczyć przez zabawę, a w nieograniczonej przestrzeni dziecięcej wyobraźni i terenu lotniska najłatwiej dosięgnąć gwiazd! Połączenie Lotniska Leszno nową ścieżką rowerową przybliża ten teren wszystkim mieszkańcom miasta Leszna – dzieciom zapewnia rekreację i naukę, opiekunom przyjazny teren zielony idealny do odpoczynku. Liczymy również, że przebywanie w bezpośredniej bliskości samolotów, szybowców, ich obserwacja, może rozbudzić w każdym - pasję do latania, spełniania marzeń i dążenia do celów – nawet gdy znajdują się gdzieś w kosmosie!


 

PROJEKT NR 6 

NAZWA PROJEKTU: Tężnia solankowa w Parku Leszczyńskich Satyryków

SZACUNKOWY KOSZT: 395 000,00 zł

STATUS: DOPUSZCZONY 

LOKALIZACJA: 
Park Leszczyńskich Satyryków, działka 50/5 

OPIS: 
Tężnia solankowa będzie doskonałym uzupełnieniem terenu parku. Mikroklimat tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc, nadciśnienia tętniczego, dla osób które chorowały na COVD -19. Wokół tężni wytwarza się specyficzny mikroklimat będący naturalnym leczniczym inhalatorem. Obiekt będzie miał charakter ogólnodostępny i bezpłatny, a grupowy charakter inhalacji sprzyjałby integracji społeczności lokalnej. 

UZASADNIENIE: 
Poprawa zdrowia dzieci, młodzieży, osób starszych i po przebytych chorobach układu oddechowego i płuc oraz w przypadku ogólnego wyczerpania, osłabienia organizmu. Jedna godzina przebywania w okolicy takiej solanki, jest równa około trzem dniom przebywania nad morzem. 


 

PROJEKT NR 7 

NAZWA PROJEKTU: Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w lesznie

SZACUNKOWY KOSZT: 699 750,00 zł

STATUS: DOPUSZCZONY 

LOKALIZACJA: 
Henrykowska 1, działka nr 2, Obręb 0002

OPIS: 
Celem wybudowania ogólnodostępnego miasteczka ruchu drogowego jest praktyczna nauka mieszkańców Leszna, szczególnie dzieci, młodzieży i osób starszych z zakresu prawidłowego poruszania się rowerem. Miasteczko stanie się też miejscem egzaminów na kartę rowerową. Projekt odzwierciedla większość sytuacji, które można spotkań na leszczyńskich ulicach – skrzyżowania o ruchu okrężnym, równorzędne i z pierwszeństwem przejazdu, kontrapas, kontraruch, pas ruchu dla rowerów, „sierżanty”, śluza rowerowa a także sygnalizacja świetlna, przejazd kolejowy, droga jednokierunkowa, parking ze stojakami rowerowymi, ciąg pieszo-rowerowy z przejazdem rowerowym. W ramach projektu przewidziano wykonanie zieleni i ogrodzenia. Miasteczko usytuowane będzie w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Henrykowskiej 1 – dostępny teren umożliwia zrealizowanie projektu w pełnym wymiarze. 

UZASADNIENIE: 
Historia pierwszego miejsca do nauki jazdy na rowerze sięga 1994 roku, wówczas przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego otwarto miasteczko ruchu rowerowego. W 2006 roku z powodu rozbudowy Domu Studenta miasteczko przesłało istnieć. Nowe otwarto w 2007 roku przy SP12 na ulicy Rumuńskiej, jednak jego parametry uniemożliwiają prawidłową naukę jazdy rowerem – zbyt mała powierzchnia, natłok oznakowania, wąskie i krótkie ścieżki nie odzwierciedlają rzeczywistości – przez co w Lesznie „szwankuje” edukacja rowerzystów z zakresu przepisów ruchu drogowego. Pod koniec 2015 roku weszły w życie nowe przepisy, które umożliwiły lepszą organizację ruchu przyjazną dla rowerzystów. Prezentowany projekt zakłada wybudowanie miasteczka ruchu rowerowego z prawdziwego zdarzenia, o wymiarach 75m x 60 m, który umożliwi właściwe szkolenie rowerzystów z Leszna jak i gmin ościennych. Jego usytuowanie przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie, w przyszłości, dzięki adaptacji zbiornika wodnego, stanie się miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców. Ważnym aspektem będzie tu też budowanie więzi społecznych, wspólna aktywizacja międzypokoleniowa i rówieśnicza.


 

PROJEKT NR 10 

NAZWA PROJEKTU: Skatepark w Gronowie

SZACUNKOWY KOSZT: 550 000,00 zł

STATUS: DOPUSZCZONY 

LOKALIZACJA: 
ks. Augustyna Kordeckiego, działka 251/2 ar.m. 109 

OPIS: 
Skatepark w Gronowie zajmowałby powierzchnię około 420 m2. Miejsce docelowe to tereny zielone przy ul. Połanieckich, Kordeckiego. W celu budowy i montażu elementów skateparku konieczne będzie wykonanie nawierzchni betonowej wraz z opaską rozsączającą, na której zostaną zamontowane poszczególne elementy takie jak Roll-in+Schody+Quarter Pipe, Quarter Pipe+Bank Ramp, Jumpbox, Funbox 1+ Poręcz Prosta.
Projekt skierowany jest do osób w wieku szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. Ma pełnić rolę bezpiecznego miejsca rekreacji dla miłośników jazdy na hulajnogach, deskorolkach, rolkach oraz rowerach BMX. Dzielnica Gronowo jest miejscem, gdzie mieszka bardzo duża ilość dzieci i niezwykle konieczne jest zapewnienie dzieciom i młodzieży miejsca gdzie będą mogły bezpiecznie spędzać czas wolny oraz rozwijać swoje pasje. Realizacja tego projektu jest niezbędna ze względu na brak podobnych, rozwiniętych obiektów w Gronowie. Jest to też realizacja marzeń dzieci i młodzieży dotyczących budowy skateparku. Zagospodarowanie tej przestrzeni pozwoli na poszerzenie działalności sportowej na terenie Gronowa oraz wyeliminuje problem dzieci jeżdżących na deskach, hulajnogach po ulicach i chodnikach. 

UZASADNIENIE: 
Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego miejsca do jazdy na rolkach, deskach, hulajnogach. Skatepark w Gronowie pełniłby funkcje umożliwiającą rozwijanie swoich umiejętności sportowych przez dzieci i młodzież. Obiekt z całą pewnością stanie się atrakcyjnym miejscem aktywnego wypoczynku dla mieszkańców.


 

PROJEKT NR 11

NAZWA PROJEKTU: Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty.

SZACUNKOWY KOSZT: 700 000,00 zł

STATUS: DOPUSZCZONY 

LOKALIZACJA: 
Doświetlenie przejścia dla pieszych, przejście przez skrzyżowanie ul. św. Franciszka z Asyżu przy Piastowskiej, Leszno, numer działki 154
Doświetlenie przejścia dla pieszych, przejście przez skrzyżowanie ul. św. Franciszka z Asyżu przy Reymonta, Leszno, numer działki 131/2
Doświetlenia przejścia dla pieszych, przejście przez skrzyżowanie ul. św. Franciszka z Asyżu przy Okrzei, Leszno, numer działki 56/17
Doświetlenie wjazdu do ZSE-T, przejście przez skrzyżowanie ul. Kilińskiego przy Okrzei, Leszno, numer działki 44/3
Doświetlenie przejścia dla pieszych, przejście przez ul .Szczepanowskiego przy Grochowiaka, Leszno, numer działki 153/1
Doświetlenie przejścia dla pieszych, przejście przez ul. Szczepanowskiego przy Piastowskiej, Leszno, numer działki 153/1
Doświetlenie przejścia dla pieszych, przejście przez ul Piastowską przy Szczepanowskiego, Leszno, numer działki 129
Doświetlenie przejścia dla pieszych, przejście przez ul. Piastowską przy Wyszyńskiego, Leszno, numer działki 129
Wymiana nawierzchni, montaż ogrodzenia i monitoringu, montaż ławek i urządzeń sportowych, ul. Jana Kilińskiego 4, Leszno,numer działki 44/2,39/2
Budowa przejścia dla pieszych przez ul, Dożynkową w kierunku Łanowej, ul. Dożynkowa 23a, Leszno,numer działki 58/2
Budowa wiaty drewnianej i wymiana nawierzchni na boisku, ul. św. Józefa, Leszno, numer działki 3/10
Montaż urządzeń do ćwiczeń, ul. Krzyckiego, Leszno, numer działki 4/56
Budowa chodnika dla pieszych po jednej stronie ulicy, ul. Śląska, Leszno, numer działki 203/4, 26/2, 204, 29/4, 206/7, 33/3
Remont chodnika na odcinku od ul. Konopnickiej do Dąbrówki, ul. Reja, Leszno, numer działki 121, 122, 123, 124
Budowa ścieżki pieszo rowerowej od ul. Okrzei do ul. Szymanowskiegoul. Spółdzielcza, Leszno, numer działki 37/4, 37/8, 42/2, 8/1

OPIS: 
Na 8 skrzyżowaniach blisko placówek oświatowych, placów zabaw i skateplazy doświetlone zostaną przejścia dla pieszych lampami solarnymi lub zasilanymi z sieci. W ZSE-T planowana jest wymiana nawierzchni przed szkołą oraz ogrodzenie od strony PKP. Zamontowany będzie nowy 12 kamerowy monitoring. Młodzież uzyska sprzęt do ćwiczeń i ławki parkowe. Na ulicy Dożynkowej powstanie nowe przejście dla pieszych w kierunku ul. Łanowej. Plac zabaw na ulicy św. Józefa wyposażony będzie w rekreacyjną wiatę oraz wymieniona zostaniem nawierzchnia boiska. Nowo-utworzona strefa sportowo-zabawowa na ulicy Krzyckiego otrzyma urządzenia do ćwiczeń. Wyremontowane będą chodniki na ulicy Śląskiej i odcinku ulicy Reja. Utworzony zostanie ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Spółdzielczej.

UZASADNIENIE: 
Postulowane od wielu lat doświetlenia przejść dla pieszych w obrębie dojść do szkół, przedszkoli czy placów zabaw jest niezbędne z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, szczególnie w porze jesienno-zimowej. Przypadający na 2022 rok jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych jest dla mieszkańców Leszna okazją do doinwestowania szkoły w urządzenia rekreacyjne dla młodzieży, w poprawę bezpieczeństwa przez monitoring zwłaszcza w kontekście powtarzających się pożarów na bliskich terenach kolejowych oraz w poprawę estetyki szkoły zaniedbanej pod tym względem od wielu lat. Doposażenie obiektów rekreacyjnych w różnych punktach dzielnicy wynika ze zgłaszanych postulatów przez mieszkańców. Kontynuacja remontów chodników pozwala mieszkańcom na bezproblemowe przemieszczanie się bez narażania na urazy. Proste chodniki ułatwiają życie osobom starszym i niepełnosprawnym oraz opiekunom z dziećmi w wózkach. Utworzenie ścieżki pieszo rowerowej na ul. Spółdzielczej jest logicznym ciągiem tworzenia sieci dróg rowerowych w mieście. Wszystkie zgłoszone inwestycje były przedmiotem szerokich konsultacji środowisk uczestniczących w życiu społecznym Zatorza. Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego cały projekt spełnia warunek dostępności dla mieszkańców miasta.


 

PROJEKT NR 12 

NAZWA PROJEKTU: Gronowo stawia na siebie 

SZACUNKOWY KOSZT: 690 442,00 zł

STATUS:  NIEDOPUSZCZONY -  złożono odwołanie od decyzji Komisji

LOKALIZACJA:
ul. Gronowska

OPIS: 
Wymiana kostki brukowej (trzech sztuk) na trzy jednokilogramowe sztaby złota. 

UZASADNIENIE: 
Złoto cały czas zyskuje na wartości. Chodniki nie są już najnowsze i najpiękniejsze a złoto cały czas jest w modzie. Szacunkowa wartość projektu na dzień składania projektu pokrywa się z wymogami Uchwały Rady Miejskiej. Teren ma którym ma być zrealizowany projekt jest własnością Miasta Leszna. Inwestycja nie będzie generowała kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego projektu. Projekt nie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych. Nie narusza obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia. Projekt nie narusza powszechnie obowiązujących normy moralnych i społecznych, a w szczególności takich, które zawierają treści uznane powszechnie za: naganne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne.

UZASADNIENIE NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA:

Komisja nie dopuszcza do głosowania Projektu nr 12 pt. „Gronowo stawia na siebie”, zwanego dalej projektem nr 12,  z powodu negatywnej oceny formalno-prawnej. 

Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 6 uchwały Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj.Wlkp. z 2021 r. poz. 4108) projekt złożony do Budżetu Obywatelskiego musi spełniać następujące kryteria: być technicznie i organizacyjnie wykonalny.

Przepisy rozporządzenia ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określają rodzaje nawierzchni stosowanych na drogach publicznych.
W stosowanych nawierzchniach w budowie dróg w Polsce tj. jezdni, chodników, ścieżek rowerowych nie praktykuje się stosowania kostki ze złota. Nawierzchnie jakie stosuje się to przede wszystkim nawierzchnie bitumiczne, betonowe, beton prefabrykowany (kostki betonowe, trylinka itp.), a także nawierzchnie z kamienia np. kostka granitowa czy nawet nawierzchnie gruntowe wzmocnione np. z  kamienia łamanego.
Obowiązujące przepisy, normy oraz wiedza inżynieryjna w zakresie budowy dróg publicznych wykluczają złoto jako materiał do budowy nawierzchni dróg.

ODWOŁANIE od decyzji Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna - wpłynęło w dniu 30.08.2021r. 

Prezydent Miasta Leszna po rozpatrzeniu odwołania podtrzymał decyzję Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego o niedopuszczeniu projektu nr 12 do głosowania.  

 

 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-10-06 10:32:15
0 Koszyk