Graficzny nagłówek podstrony

Gminny Program Rewitalizacji

Do końca 2015 roku dokumentem, który wyznaczał kierunki działań w zakresie rewitalizacji był Lokalny Program Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015. LPR definiował obszar wskazany do rewitalizacji, który obejmował przede wszystkim Stare Miasto oraz inne obszary dysfunkcyjne: tereny MOSiR, MPWiK oraz strefę inwestycyjną I.D.E.A.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz 802), Miasto Leszno przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Pierwszym etapem prac było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, który poprzedziło sporządzenie diagnozy oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie elektronicznej - za pośrednictwem portalu konsltacje.leszno.pl, jak i przez organizowane spotkania i debaty.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 Ustawy o rewitalizacji, zakończyliśmy konsultacje w sprawie wyznaczenia powyższych obszarów, zamieszczając informacje podsumowujące przebieg konsultacji społecznych w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.leszno.pl/contents/content/131/982

Radni Rady Miejskiej uchwałą nr XXIII/280/2016 z dnia 19 maja 2016 roku przyjęli wyznaczone na terenie Miasta Leszna obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji:
http://bip.leszno.pl/resolutions/content/1065 

Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3770/

23 czerwca 2016 roku Radni Rady Miejskiej Leszna podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji:
http://bip.leszno.pl/resolutions/content/1340

26 października 2017 roku radni Rady Miejskiej Leszna podjęli uchwałę nr XLI/530/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027:
http://bip.leszno.pl/resolutions/content/3296  

0 Koszyk