Graficzny nagłówek podstrony

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

W Lesznie realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (ul. Korczaka 5, tel. 65 520 70 46, e-mail: mopr@leszno.pl) . Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzebie ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń znajdują się na stronie internetowej MOPR pod adresem: www.mopr.leszno.sisco.pl

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2016-02-04 13:22:03
0 Koszyk