Graficzny nagłówek podstrony

Podstawy prawne

PODSTAWY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich) (Dz.U.2013 poz. 1383)
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń ( Dz.U.2013 poz. 482 j. t.)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2013 poz. 395 j.t.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012 poz. 1137 j.t.)
 • Ustawa z dnia  24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U.2013 nr 0 poz. 639)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.  O pracownikach samorządowych (Dz.U.2008. 223. 1458)
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz,U,1996 poz. 622)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2012 poz.1356) ze zm.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. O ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2015.poz.298)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.2015.poz.122)

 

 • Rozporządzenie z 2009.12.18 odnośnie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz.U.2013 poz. 639 )
 • Rozporządzenie z 2009.12.17 o szkoleniach podstawowych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U.2009.220.1731) ze zm.
 • Rozporządzenie z 2009.12.15 odnośnie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) (Dz.U.2009.220.1719)
 • Rozporządzenie z 2009.11.12 odnośnie zakresu i sposobie prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży (Dz.U.2009. 196. 1520) ze zm.
 • Rozporządzenie z 2008.07.18 odnośnie kontroli ruchu drogowego (Dz.U.2008.132. 841) ze zm.

 

 • Rozporządzenie z 2004.08.20 odnośnie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie) (Dz.U.2004.194. 1999)
 • Rozporządzenie z 2003.11.17 odnośnie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U.2003. 208. 2026) ze zm.
 • Rozporządzenie z 2003.04.01 odnośnie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych (Dz.U.2003.65. 611)
 • Rozporządzenie z 1998.12.18 określające szczegółowe zasady współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz.U.1998. 161. 1108)
 • Rozporządzenie z 1998.07.28 odnośnie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U.1998.112.713) ze zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz.U.2009.220.1720)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych ( miejskich) (Dz.U.2009.220.1733)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz.U.2009.196.1520)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy (Dz.U.2009.220.1732)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U.2010.150.1012)
 • Uchwała Nr XXIII/381/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie i uchwaleniu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leszna.
Opublikował: Bartosz Kaźmierczak kontakt: bkazmierczak@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk