Graficzny nagłówek podstrony

Organizowanie imprez na Rynku

Na przestrzeni lat leszczyński Rynek wielokrotnie sprawdzał się jako arena wszelkiego rodzaju imprez, spotkań i eventów. Atrakcje sportowe, kulturalne, koncerty, pokazy motoryzacyjne - mieszkańcy Leszna wielokrotnie mogli brać udział w tego oraz innego typu wydarzeniach. Niepowtarzalny klimat i jedyna w swoim rodzaju atmosfera starówki sprawia, że Rynek w Lesznie jest przez organizatorów z chęcią wybierany na miejsce organizacji wydarzeń.

Należy jednak pamiętać, że niemal każde wykorzystanie placu miejskiego, w tym przypadku w celu przeprowadzenia imprezy, wymaga zgody Urzędu Miasta, który udostępnia Rynek dla organizatorów wydarzeń niekomercyjnych. Zasady korzystania z leszczyńskiego Rynku na cele związane z organizowaniem wydarzeń niekomercyjnych określa poniższy regulamin.

UWAGA! Regulamin nie ma wpływu na procedury w zakresie organizacji na tym obszarze imprez masowych, co regulują odrębne przepisy. Obsługą organizatorów imprez masowych na terenie Leszna zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich. Więcej informacji znajduje się pod adresem http://bip.leszno.pl/dokument/1453.

Regulamin korzystania z placu miejskiego – Rynek w Lesznie w zakresie czasowego zajęcia powierzchni na cele związane z organizowaniem wydarzeń niekomercyjnych nie będących imprezami o charakterze masowym 

  1. Przez wydarzenie niekomercyjne na leszczyńskim Rynku rozumie się  wszelkiego rodzaju wydarzenia nie będące imprezami o charakterze masowym, wcześniej zaplanowane przez organizatorów, nie będące komercyjnym przedsięwzięciem handlowo – usługowym, które wiążą się z wykorzystaniem fragmentu placu miejskiego w obrębie Rynku w Lesznie. Do wydarzeń tych zaliczane są w szczególności koncerty, wystawy, ekspozycje, pokazy i eventy.
  2. Organizatorem wydarzenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, składająca wniosek o wydanie zgody na zorganizowanie wydarzenia niekomercyjnego na leszczyńskim Rynku. Organizator bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody na osobach i mieniu w trakcie trwania wydarzenia.
  3. Zgodę na zorganizowanie wydarzenia niekomercyjnego na leszczyńskim Rynku w Lesznie wydaje Prezydent Miasta Leszna lub upoważniona przez niego osoba.
  4. Sprawy związane z organizowaniem wydarzeń na leszczyńskim Rynku prowadzi wydział właściwy ds. rozwoju Urzędu Miasta Leszna.
  5. Zgłoszenie chęci zorganizowania wydarzenia następuje poprzez złożenie w wydziale właściwym ds. rozwoju Urzędu Miasta Leszna wypełnionego wniosku o wydanie zgody na zorganizowanie wydarzenia niekomercyjnego na leszczyńskim Rynku z wyłączeniem imprez o charakterze masowym udostępnionego przez Urząd Miasta Leszna na stronach internetowych www.bip.leszno.pl oraz www.leszno.pl lub bezpośrednio w wydziale właściwym ds. rozwoju.
  6. Wniosek należy złożyć minimum 7 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem. Wnioski złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  7. Organizator jest zobowiązany do pokrycia określonych w treści zgody kosztów związanych z organizacją wydarzenia (w tym obsługa i zużycie energii elektrycznej).
  8. Prezydent Miasta może odstąpić od obciążania organizatora kosztami organizacji wydarzenia.
  9. Wydział właściwy Biuro Prasowe Urzędu Miasta Leszna zamieszcza informację o wydarzeniu w internetowym kalendarzu imprez oraz przygotowane przez organizatora zaproszenie i relację z wydarzenia na stronie www.leszno.pl. Ponadto organizator jest zobowiązany do oznakowania miejsca wydarzenia za pomocą wypożyczonego z wydziału właściwego ds. rozwoju Urzędu Miasta Leszna (w tym roll-up, baner z logo) i/lub z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (w tym baner z logo, winder, bramka i balon pneumatyczny) nośnika reklamowego miasta.

 

Zapoznaj się z uchwałą Nr XXXIV/507/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z placu miejskiego – Rynek w Lesznie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Leszna uprawnienia do ustalania wysokości opłat i cen za korzystanie z placu miejskiego – Rynek w Lesznie.

 

CENNIK z tytułu korzystania z placu miejskiego – Rynek w Lesznie

L.p. Tytuł opłaty Stawka jednostkowa (w zł. netto) Jednostka
1 Działalność handlowa i usługowa (w tym handel i usługi w trakcie wydarzenia niekomercyjnego) 4,00 do 5 m2 włącznie / dzień
16,00 od powyżej 5 m2 do 20 m2 włącznie / dzień
40,00 od powyżej 20 m2 do 50 m2 włącznie / dzień
80,00 od powyżej 50  m2 do 100 m2 włącznie / dzień
150,00 powyżej 100 m2 / dzień
0 Koszyk