Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności Inicjatywa Lokalna 10 sierpnia 2020

Obowiązki informacyjne przy realizacji Inicjatywy Lokalnej

Zdjęcie, Obowiązki informacyjne przy realizacji Inicjatywy Lokalnej

Jako grupa mieszkańców napisaliście wniosek, został on pozytywnie rozpatrzony, realizujecie pomysł! Ale jakie obowiązki na was ciążą?

 

 

 

 

 

 

 

Przede wszystkim - obowiązek informacyjny

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Leszna w ramach inicjatywy lokalnej. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego, wg. wzoru: „Zadanie/ projekt/wydarzenie wspófinansowane ze środków Miasta Leszna w ramach inicjatywy lokalnej”

2. Wnioskodawca zobowiązuje się do umieszczania logo i herbu Miasta Leszna oraz logo Inicjatywy Lokalnej a także wyraźnej informacji o dofinansowaniu projektu przez Miasto Leszno na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób  zapewniający jego dobrą widoczność. Informacja o dofinansowaniu projektu przez Miasto Leszno powinna znaleźć się również na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych prowadzonych przez Wnioskodawcę, a także w innych mediach, za pośrednictwem  których Wnioskodawca będzie informował o realizacji projektu.

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania polityki informacji i promocji zgodnie z „Wytycznymi dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji” do pobrania na stronie www.leszno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna w kwestii zamieszczania herbu i logo Miasta Leszna. Logotypy Inicjatywy Lokalnej są dostępne do pobrania na stronie www.leszno.pl zakładka ”Dla Mieszkańca” (oraz poniżej).

4. Wnioskodawca upoważnia Miasto Leszno do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz innych publikacjach, nazwy Wnioskodawcy, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków oraz informacji o złożeniu lub niezłożeniu sprawozdania z wykonania zadania publicznego.   

Po drugie - obowiązek sprawozdawczy.

1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez Wnioskodawcę w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania publicznego. Do sprawozdania należy dołączyć dokumentację zdjęciową z realizacji zadania.

2. W przypadku nie przedłożenia sprawozdania Miasto Leszno wzywa pisemnie Wnioskodawcę do jego złożenia, wyznaczając dodatkowy termin.

3. W przypadku, gdy ze sprawozdania końcowego wynikać będzie,  że  zadanie  publiczne zostało zrealizowane, ale Wnioskodawca nie wniósł całości lub części wkładu, Wnioskodawca zobowiązany jest do wpłaty na konto dochodów Urzędu Miasta Leszna nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513 kwoty stanowiącej różnicę między wskazanymi wielkościami a wielkością wniesionych wkładów.

Wzór sprawozdzania do pobrania poniżej lub na stronie: https://leszno.pl/Materialy_do_pobrania.html

 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-08-10 12:18:51
0 Koszyk