Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 06 listopada 2019

Nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji

Zdjęcie, Nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Leszna poszukuje 2 osób do Komitetu Rewitalizacji – jednej będącej mieszkańcem obszaru rewitalizacji i drugiej reprezentującej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą ma obszarze rewitalizacji!

25 stycznia br. Rada Miejska Leszna Uchwałą nr XLIV/603/2018 przyjęła zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji TUTAJ 

W wyniku ustania członkostwa dwóch osób, Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji TUTAJ 

Nabór dotyczy 2 osób będących przedstawicielami następujących grup interesariuszy:
a) Mieszkańcy obszaru rewitalizacji – 1 osoba
b) Osoby prowadzące działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji miasta Leszna – 1 osoba

Swą kandydaturę będzie można zgłaszać od 8 do 25 listopada 2019r.

Czym jest Komitet Rewitalizacji?

Jest to pomost łączący interesariuszy rewitalizacji i Prezydenta, stanowi też ciało doradcze i opiniodawcze dla władz miasta. Jego rola jest bardzo znacząca w kwestii jak najlepszego wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji, czyli strategicznego dokumentu określającego zarówno zakres jak i harmonogram, koszty i działania rewitalizacyjne na najbliższe 10 lat. Komitet Rewitalizacji jest kolejną z ważnych dla rewitalizacji Leszna form włączenia mieszkańców w zarządzanie miastem na obszarze wymagającym największej interwencji. 

W Komitecie zasiada łącznie 18 osób – mieszkańców Leszna reprezentujących różne środowiska ważne z punktu widzenia procesu rewitalizacji.

Obecny skład Komitetu Rewitalizacji:
a. Pan Michał Biegajski – mieszkaniec obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
b. Pani Ann Goovaerts-Napiecek - mieszkanka obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
c. Pan Marcin Świdziński – mieszkaniec spoza obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
d. pan Paweł Mycka – przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej z obszaru rewitalizacji
e. pan Mariusz Ciesielski - przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej z obszaru rewitalizacji
f. Pani Karolina Sternal – właścicielka nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji miasta Leszna,
g. Pani Magdalena Gałach – osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie miasta Leszna, poza obszarem rewitalizacji
h. Pani Beata Grzegorzewska - przedstawicielka organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji,
i. Pan Mariusz Musielak - przedstawiciel organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji,
j. Przedstawiciel Rady Miejskiej Leszna
k. Pan Maciej Kubiak – przedstawiciel Urzędu Miasta Leszna
l. Pani Donata Majchrzak-Popławska – przedstawicielka jednostki miejskiej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie
m. Pani Teresa Rękosiewicz – przedstawicielka Leszczyńskiej Rady Seniorów
n. Pani Dominika Maciejczyk – przedstawicielka Młodzieżowej Rady Miasta Leszna
o. Pani Bernardyna Kaźmierczak - przedstawiciel Polskich Kolei Państwowych S.A.
p. Pan Sławomir Glapiak – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

Zasady naboru uzupełniającego:

Nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od 8 do 25 listopada br.

Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie wniosku zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w jeden z wybranych sposobów:
a) drogą korespondencyjną na adres Wydział Promocji i Rozwoju Referat Rewitalizacji, Urząd Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno, z dopiskiem: „Nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji" (liczy się data wpływu do Urzędu) lub
b) bezpośrednio do Wydziału Promocji i Rozwoju Referat Rewitalizacji, ul. Jana Pawła II 21a (1 piętro) w godzinach pracy Urzędu.

3. Wniosek zgłoszeniowy składa się z 3 części: I Dane podstawowe, II Oświadczenia Kandydata, III Lista poparcia.

4. W części III wniosku zgłoszeniowego Kandydat zobligowany jest do zebrania:
a) minimum 20 podpisów osób udzielających poparcia – w przypadku mieszkańca obszaru rewitalizacji
b) minimum 5 podpisów osób udzielających poparcia – w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji miasta Leszna

5. Wnioski zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Informację o otwartym naborze uzupełniającym zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna: www.bip.leszno.pl, na stronie www.leszno.pl oraz www.rewitalizacja.leszno.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Leszna.

Osobą do kontaktu w sprawie naboru jest p. Martyna Włudarczyk, tel. 65 529 46 35, e-mail: mwludarczyk@leszno.pl

Poniżej znajduje się Regulamin przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Leszna dotyczący zasad działania Komitetu Rewitalizacji. W załącznikach dostępny jest również regulamin naboru uzupełniającego oraz formularz zgłoszeniowy i wykaz ulic z obszaru rewitalizacji

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-11-06 13:00:30
0 Koszyk