Graficzny nagłówek podstrony

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

 1. Zgodnie z art. 139 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:
  1. otrzymał promocję do klasy VII;
  2. uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;
 2. wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
 3. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm. ), które mają jednakową wartość:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata
 2. Niepełnosprawność kandydata
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

wskazane kryterium 

Dokument poświadczający spełnienie kryterium, który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez rodzica)

kryterium nr 1

 1. OŚWIADCZENIE
   Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

kryterium nr 2, 3, 4, 5

2.  ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.).

kryterium nr 6

3. PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO orzekający rozwód lub separację lub AKT ZGONU oraz OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.  Ilekroć mowa  o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

kryterium nr 7


4. DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny    i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm. )

 

W przypadku wolnych miejsc, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego spełniając warunki określone powyżej.

2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 23.01.2018 r. terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i  postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno są następujące:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego

od 04.04 do 20.04.2018

  od 02.07. do

   06.07.2018

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

         25.04.2018

09.07.2018

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

11.05.2018

16.07.2018

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. z 2017 r. poz. 610 )

do 25.05.2018

do 19.07.2018

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

28.05.2018

     20.07.2018

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 04.06.2018

  do 24.07.2018

7.

Złożenie świadectwa promocyjnego

do 26.06.2018

  do 26.07.2018

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.06.2018

 

   do 26.07.2018        

 

3. Oddziały dwujęzyczne prowadzone są w Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 12. 

Opublikował: Agnieszka Idczak kontakt: aidczak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-01-30 12:57:27
0 Koszyk