Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności Inicjatywa Lokalna 22 października 2019

Można jeszcze składać wnioski na Inicjatywę Lokalną

Zdjęcie, Można jeszcze składać wnioski na Inicjatywę Lokalną

Jeśli macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności działanie, ale brakuje Wam środków na realizację, to możecie złożyć wniosek do UML, aby wspólnie z Miastem go zrealizować!

 

 

 

 

 

 

 

To wszystko dzięki inicjatywie lokalnej, która umożliwia realizację zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnych poprzez współpracę Miasta Leszna z mieszkańcami. Jeśli więc macie pomysł i chcecie zrobić coś pożytecznego, ale brakuje Wam pieniędzy, zbierzcie grupę osób, przygotujcie wniosek i pozyskajcie fundusze na realizację Waszych pomysłów.
Są jeszcze środki w budżecie 2019 na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, więc jeśli macie pomysł i chęć działania - nie zwlekajcie!

 

 


Krok I - POMYSŁ NA DZIAŁANIE

Aby pomysł mógł być zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie planowane  działania muszą wpisać się w przynajmniej jeden z następujących obszarów:

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;

2) działalności charytatywnej;

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6) promocji i organizacji wolontariatu;

7) edukacji, oświaty i wychowania, nauki, szkolnictwa wyższego;

8) działalności w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;

9) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

10) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

11) rewitalizacji.

 

 

 

 

 

 

Krok II - PRZYGOTOWANIE WNIOSKU

 

 

Kto może wystąpić z wnioskiem?

1) mieszkańcy miasta Leszna bezpośrednio,

2) mieszkańcy miasta Leszna za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Leszna oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jak złożyć wniosek?

1) Wnioski na formularzu załączonym poniżej należy złożyć:

a) osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15,

b) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

2) Wnioskodawca składa podpisany wniosek o dofinansowanie zadania w zakresie inicjatywy lokalnej w wersji papierowej.

3) Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie. Na kopercie należy umieścić również pełną nazwę i adres Wnioskodawcy oraz dopisać: „Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”.

 

Krok III OCENA WNIOSKU

Kryteria oceny wniosku zostały określone w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 511/2018 Prezydenta Miasta Leszna z 18 października 2018r. 

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej (liczba punktów możliwych do uzyskania 0-10)

2) liczba uczestników inicjatywy lokalnej (liczba punktów możliwych do uzyskania 1-6)

2-4 osoby - 1 punkt

5-7 osób - 2 punkty

8-10 osób - 3 punkty

11-13 osób - 4 punkty

14-16 osób - 5 punktów

powyżej 16 osób - 6 punktów

3) stan przygotowania lub realizacji zadania (liczba punktów możliwych do uzyskania 0-5)

4) wkład własny grupy inicjatywnej na poziomie nie niższym niż 30% kosztu realizacji zadania (w tym co najmniej 10% wkład finansowy)

Dla zadań w zakresie działalności, o której mowa w art. 19b ust. 1 pkt 1 ustawy dotyczących budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego stanowiących własnośc jednostek samorządu terytorialnego, nie wymaga się wkładu własnego w formie pracy społecznej.

Dla zadań w zakresie działalności, o której mowa w art. 19b ust. 1 pkt 7 ustawy dotyczących rewitalizacji nie wymaga się wkładu własnego finansowego.

10%- do 20% wartości zadania - 1 punkt

Powyżej 20% – do 25% wartości zadania - 2 punkty

Powyżej 25% – do 30% wartości zadania - 3 punkty

Powyżej 30% – do 35% wartości zadania - 4 punkty

Powyżej 35% – do 40% wartości zadania - 5 punktów

Powyżej 40 % wartości zadania - 6 punktów

5) liczba osób, którym służyć będzie zadanie publiczne wykonane w ramach inicjatywy lokalnej Środków wydatkowanych przez Inicjatora na przygotowanie inicjatywy lokalnej (przed dniem złożenia wniosku) nie zalicza się do wkładu własnego Inicjatora. (liczba punktów możliwych do uzyskania 0-5)

Poniżej 5 osób - 1 punkt

5-10 osób - 2 punkty

11-20 osób - 3 punkty

21-30 osób - 4 punkty

31-40 osób - 5 punktów

Powyżej 40 osób - 6 punktów. 

 

Krok IV USTALENIE SZCZEGÓŁÓW I PODPISANIE UMOWY

Na tym etapie pracujecie już wspólnie z przedstawicielem Urzędu Miasta Leszna. Dopracowujecie plan przedsięwzięcia, harmonogram i plan finansowy oraz podział zadań – między Wami i urzędem. Etap kończy się podpisaniem umowy o wspólnej realizacji inicjatywy.

Krok V REALIZACJA INICJATYWY

Pamiętajcie, że materiały informacyjne/promocyjne dotyczące realizowanych inicjatyw, a także powstałe w ramach jej realizacji wytwory (np. plansze, elementy małej architektury, itp.) powinny być opatrzone informacją:
Wydarzenie/projekt/zadanie XXX zostało zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej we współpracy z Urzędem Miasta Leszna. 

 Krok VI PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA 

Realizacja inicjatywy kończy się przygotowaniem sprawozdania. 

 

Więcej na temat inicjatywy lokalnej na stronie: https://leszno.pl/Inicjatywa_lokalna2019.html

Broszura "Dowiedz się jak działa Inicjatywa Lokalna" przygotowana przez Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-07-29 15:23:44
0 Koszyk