Graficzny nagłówek podstrony

Leszczyński Wolontariusz Roku 2017

Miasto Leszno organizuje III już edycję konkursu o tytuł „Leszczyńskiego Wolontariusza Roku 2017”. Jego głównym celem jest promocja idei wolontariatu, promowanie różnorodnych form zaangażowania społecznego oraz kształtowanie postaw prospołecznych, ale również docenienie, podziękowanie i nagrodzenie osób i grup, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia działają na rzecz mieszkańców Leszna. Konkurs jest formą docenienia Wolontariuszy, ich pracy oraz trudu, który w nią wkładają.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 07 listopada 2017 r.  o godz. 15.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Kandydatów do tytułu „Leszczyński Wolontariusz Roku 2017” w sześciu równorzędnych kategoriach mogą zgłaszać osoby reprezentujące:

  • organizacje pozarządowe, tj. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne i inne,
  • inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
  • nieformalne grupy inicjatywne,
  • szkoły i placówki oświatowe,
  • instytucje kultury,
  • instytucje pomocy społecznej,
  • przedsiębiorstwa i firmy zaangażowane społecznie,
  • inne, nie wymienione wyżej, podmioty współpracujące z wolontariuszami na terenie Miasta Leszna

Zgłoszenia należy nadsyłać najpóźniej do 07 listopada 2017 r. do godz. 15:00.

Kandydaci będą wybierani w sześciu równorzędnych kategoriach:

1)    Wolontariat Szkolny - osoba indywidualna do 18 roku życia,

2)    Wolontariat Młodzieżowy – osoba indywidualna w przedziale wiekowym powyżej 18 do 26 lat,

3)    Wolontariat Dorosły - osoba indywidualna w przedziale wiekowym powyżej 26 do 55 lat,

4)    Wolontariat Senioralny - osoba indywidualna powyżej 55 roku życia,

5)    Wolontariacka Grupa Roku – zespół min 3 osób,

6)    Inicjatywa Obywatelska.

Oceny kandydatów dokona powołana przez Prezydenta Miasta Leszna Kapituła Konkursu,
w skład której wejdą minimum 4 osoby zaproszone przez organizatora oraz 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Leszna.

Przy analizie kandydatur do tytułu „Leszczyński Wolontariusz Roku 2017” kapituła będzie brała pod uwagę w szczególności:

1)    innowacyjność działań – wprowadzanie i realizację nowatorskich pomysłów  i działań usprawniających pracę,

2)    częstotliwość i systematyczność działań – np. liczbę przepracowanych godzin w danym okresie czasu, ilość akcji/kampanii/inicjatyw/ imprez/wydarzeń, w których wolontariusz brał udział,

3)    skuteczność i efektywność pracy oraz zaangażowanie – wyniki, efekty pracy, np. liczba opracowanych plakatów, broszur, organizacji spotkań/imprez/wydarzeń,

4)    umiejętność współpracy, angażowania i zachęcania innych osób do pracy wolontariackiej – np. umiejętność pracy w grupie, komunikatywność.

5)    ogólne wrażenie o kandydacie na podstawie opisu sylwetki kandydata zawartego we wniosku zgłoszeniowym.

Wnioski zgłoszeniowe (odrębne dla kategorii indywidualnych i grupowych) dostępne są od dnia ogłoszenia konkursu na stronie internetowej www.leszno.pl w zakładce Wolontariat oraz w Biurze Kadr i Płac, Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, pok. 28.

Wniosek zgłoszeniowy należy składać w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, pok. 28 lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Leszna

Biuro Kadr i Płac

ul. Kazimierza Karasia 15

64-100 Leszno

z dopiskiem: „Leszczyński Wolontariusz Roku 2017”

Szczegółowych informacji na temat organizacji i przebiegu Konkursu udzielają pracownicy Urzędu Miasta Leszna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 pod numerami telefonów: 65529-81-24, 65529-54-03.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!!!

Opublikował: Anna Szymańska kontakt: aszymanska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-10-18 10:11:49
0 Koszyk