Graficzny nagłówek podstrony

Konkurs na park kieszonkowy

Prezydent Łukasz Borowiak we współpracy z Zespołem ds. Estetyzacji Miasta, Miejskim Zakładem Zieleni i Zespołem Szkół Rolniczo–Budowlanych w Lesznie ogłosił 09 marca 2017r. konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Łaziebnej i al. Krasińskiego w formie tzw. parku kieszonkowego.

Cele konkursu to:

  • znaczna poprawa wartości miejskiego krajobrazu w historycznym centrum Leszna,
  • wykreowanie miejsca publicznego, które stanie się atrakcyjne dla mieszkańców,
  • złagodzenie negatywnych skutków ruchu ulicznego u zbiegu ulicy Łaziebnej i alei Krasińskiego poprzez aranżację tzw. parku kieszonkowego,
  • stworzenie koncepcji zagospodarowania zaniedbanego dziś fragmentu śródmieścia,
  • wykorzystanie najlepszych projektów w budowie parku kieszonkowego w wyznaczonym miejscu

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Technikum Architektury Krajobrazu przy ZSRB i wziąć w nim udział mogą osoby indywidualne lub dwuosobowe zespoły projektowe. Projekty oceniać będzie komisja konkursowa wyznaczona przez Dyrektora Miejskiego Zakładu Zieleni w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczo–Budowlanych i Przewodniczącym Zespołu ds. Estetyzacji Miasta, reprezentującym Prezydenta Miasta Leszna. W skład komisji konkursowej wejdą również Architekt Miasta Leszna oraz Miejski Konserwator Zabytków

Termin

Prace konkursowe należy nadesłać/przedstawić komisji konkursowej w terminie do 23 czerwca 2017 roku w Sekretariacie Głównym Zespołu Szkół Rolniczo–Budowlanych w Lesznie. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w terminie do 30 czerwca 2017 w mediach społecznościowych Urzędu Miasta Leszna oraz na stronie www.leszno.pl

Szczegóły konkursu

Projekty konkursowe przedstawić należy w formie plansz. Część graficzną koncepcji należy przygotować na sztywnych planszach formatu maksymalnie 70x100 cm umożliwiając zestawienie ich do prezentacji w układzie pionowym. Dopuszcza się maksymalnie 3 plansze. Część graficzna powinna zawierać koncepcję zagospodarowania terenu opracowania konkursowego w skali 1:25 lub 1: 50, dwa rysunki perspektywiczne lub wizualizacje z poziomu wzroku (można również wykonać charakterystyczną dla danej pracy wizualizację wg uznania Uczestnika konkursu), schematy wyjaśniające założenia koncepcji – wg uznania Uczestnika. Część opisowa plansz powinna zawierać zwięzły opis koncepcji zagospodarowania terenu oraz przyjętych rozwiązań projektowych. Maksymalnie o objętości 3 stron formatu A4.

Nagrody

Organizatorzy konkursu przewidzieli atrakcyjne nagrody rzeczowe dla trzech najlepiej ocenionych prac. Dodatkową nagrodą dla autora (autorów) najlepszej pracy będzie staż w Miejskim Zakładzie Zieleni w charakterze asystenta kierownika konserwacji terenów zieleni. Autor lub autorzy zwycięskiej pracy będą mogli współuczestniczyć w powstaniu projektu oraz – w charakterze konsultanta - w realizacji budowy parku kieszonkowego.

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-07-27 13:22:08
0 Koszyk