Graficzny nagłówek podstrony

Komitet Rewitalizacji

Komitet rewitalizacji to ważne ciało opiniodawczo-doradcze dla Prezydenta Miasta Leszna w prowadzonym procesie rewitalizacji oraz forum współpracy i dialogu między władzami a mieszkańcami i innymi grupami interesariuszy rewitalizacji.

W październiku br. Rada Miejska Leszna przyjęła uchwałą Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027. To dopiero początek rewitalizacyjnej podróży. Kolejnym jej etapem jest powołanie Komitetu Rewitalizacyjnego, który będzie stanowił łącznik między urzędem a mieszkańcami.

W myśl ustawy o rewitalizacji z 2015r. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organem gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta.

W jego skład wejdą m.in.: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz innych części miasta, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych i właściciele nieruchomości z obszaru rewitalizacji, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele instytucji publicznych.

Utworzenie Komitetu Rewitalizacji poprzedzony zostanie konsultacjami społecznymi, w których wspólnie z mieszkańcami ustalimy zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu.

Do zadań komitetu należeć będzie, m.in. opiniowanie projektów związanych z rewitalizacją oraz czuwanie nad odpowiednim ich  wdrażaniem.

Komitet Rewitalizacji ma liczyć nie więcej niż 16 członków.

Mają to być osoby reprezentujące interesy poszczególnych grup.

W grudniu 2017r. przygotowano projekt Regulaminu  dotyczącego zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Obecnie jest on konsultowany z mieszkańcami i przedstawicielami różnych grup interesów.

Następnie Rada Miejska Leszna (w styczniu) przyjmie wspomniany wyżej Regulamin i rozpocznie się procedura naboru członków Komitetu.

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-01-04 21:31:53
0 Koszyk