Graficzny nagłówek podstrony

Rekrutacja do klasy pierwszej szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 - dzieci spoza obwodu szkoły

Informacja o rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

1.  W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę kryteria określone Uchwałą  
Nr XXXIII/399/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie określeniakryteriów do postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Leszno, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 Kryteria i punkty określone Uchwałą Rady Miejskiej Leszna 

1. Rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w danej szkole

15 pkt

2. Dziecko uczęszczało do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły

10 pkt

3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców

7 pkt

4. Wielodzietność rodziny kandydata

7 pkt

5. Sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem

5 pkt

6. Niepełnosprawność kandydata

2 pkt

7. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

2 pkt

8. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

4 pkt

9. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

2 pkt

 

 

wskazane kryterium 

Dokument poświadczający spełnienie kryterium , który należy dołączyć do wniosku

( dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez rodzica )

kryterium nr 1

1.      Dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.

kryterium nr 2

2.      ZAŚWIADCZENIE

Dokonuje dyrektor przedszkola wydając zaświadczenie.

kryterium nr 3 i 4

3.      OŚWIADCZENIE :

     -Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.                         
   -O zamieszkiwaniu krewnych dziecka ( babcia, dziadek) wspierających rodziców

kryterium nr 5

4.      DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, ze zm. )

kryterium nr 6 - 9

5.      ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia    27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.)

 

2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 23.01.2018 r.  terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania  dokumentów na rok szkolny 2018/2019 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno są następujące:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 09.04 do 23.04.2018

 

 

 

od 02.07 do

06.07. 2018

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

 

do 21.05.2018

 

 

 

do 13.07.2018

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

28.05.2018

 

16.07.2018

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

do 04.06.2018

 

do 20.07.2018

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

08.06.2018

 

23.07.2018

Opublikował: Małgorzata Zachacz kontakt: mzachacz@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-02-27 11:08:07
0 Koszyk