IV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji 2018 (11.06.2018)

Raport ze spotkania Komitetu rewitalizacji z dnia 11.06.2018 r.

Zgłoszone wnioski do projektu Uchwały Krajobrazowej

Adam Kenkel:
Wprowadzić możliwość zakrywania nawet do 100% powierzchni witryny w okresie kiedy lokal jest wystawiony do sprzedaży lub wynajęcia. Zdaniem wnioskującego, jest to proste do skontrolowania, ponieważ po wynajęciu ogłoszenie informacyjne automatycznie znika.
Wniosek ten został przyjęty poprzez głosowanie


Teresa Rękosiewicz:
1.Zwiększyć powierzchnie witryn z możliwością ich zaklejenia z 10% do 20%-30%
Wniosek został odrzucony poprzez głosowanie
2.Stworzyć broszurę informacyjną, co wolno, a czego nie wolno, na podobieństwo „księgi znaków marek”.
Wniosek ten został przyjęty poprzez głosowanie i poszerzony o następujące sprawy:
-Samorząd powinien przeprowadzić dużą kampanię informacyjną związaną z przyjęciem nowych przepisów. Powinna ona obejmować zarówno wyjaśnienia strony prawnej, jak i praktycznej.
-Należy przygotować informator, który dotrze do podmiotów gospodarczych, właścicieli nieruchomości.
-Zorganizować spotkania informacyjne dla właścicieli biur reklamowych, grafików i projektantów reklam, aby w ten sposób przekazać im niezbędną wiedzę na temat wprowadzanych zmian.
3.Stworzyć stanowisko doradcy w urzędzie, który informuje i doradza jakie reklamy można stosować.
Wniosek ten został przyjęty poprzez głosowanie


Marcin Świdziński
Co wynika z samej prezentacji:
1.Zakazuje się sytuowania banerów reklamowych, z wyjątkiem banerów umieszczanych wyłącznie w związku z kulturalnym, sportowym lub społecznym wydarzeniem okolicznościowym;
Propozycja zmiany: zakazuje się sytuowania banerów reklamowych, z wyjątkiem banerów umieszczanych wyłącznie w związku z kulturalnym, sportowym lub społecznym wydarzeniem okolicznościowym, jednak w strefie A maksymalnie 30 dni przed dniem wydarzenia.
2.Ustalenia szczegółowe strefa D „tablice reklamowe bez wskazywania maksymalnej powierzchni” Propozycja zmiany: uważam, że powierzchnie te powinny jednak posiadać określenie maksymalnych powierzchni, z uwagi na zbyt dużą różnicę względem strefy A ograniczanej najbardziej nową uchwałą, będąc jednocześnie obszarem z problemami m.in. o charakterze gospodarczym.
3.Strefa E „Tablice reklamowe bez wskazywania maksymalnej powierzchni”
Propozycja zmiany: Proponuję określenie maksymalnej powierzchni ekspozycji reklamy, obecna propozycja zmiany rodzi daleko idące obawy o nie spełnienie założeń proponowanej uchwały, a wręcz przeciwnie- może prowadzić do zdecydowanych nadużyć co nie będzie korzystnie wpływać na poprawę wizerunku miasta.
Propozycje zmian według już konkretnych zapisów ustawy:
§ 5 ust2 pkt 1 a) dopuszcza się sytuowanie szyldów równolegle do elewacji: - naklejanych na witryny, okna i drzwi parterów budynków nieprzekraczających 10% powierzchni każdego otworu okiennego i otworu drzwiowego
Propozycja zmiany: Należałoby konkretnie określić w jaki sposób obliczać owe 10%, w szczególności w przypadku reklam o powierzchniach, kształtem innych niż figury geometryczne.

Podobnie również w §5 ust.3 pkt 1 a) tiret4 §5 u oraz 5.6 – strefa B, C, D, E
Propozycja zmiany: Stworzyć zapis mówiący o ujednoliceniu kolorystyki wszystkich reklam umieszczanych na danej nieruchomości przez podmioty prowadzące w niej działalność, nie ingerując przy tym w sam rodzaj czcionki itp. będących znakami zastrzeżonymi. Przykład – obecne bardzo duże zróżnicowanie kolorystyczne reklam na elewacji CH Manhattan, na stonowane lub ujednolicone np. czarno-białe jak w przypadku Galerii Posnania

§9 ust.4 Termin dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie uchwały tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zasad i warunków określonych w niniejszej uchwale:
1) dla strefy A ustala się na 1 rok od dnia wejścia w życie uchwały;
2) dla stref B, C, D, E ustala się na 2 lata od dnia wejścia w życie uchwały.
Propozycja zmiany: zmiana dla strefy B, C, D, E na 1,5 roku tj. 18 miesięcy – po raz kolejny proponowany przez twórców uchwały zapis nie daje równych szans poszczególnym strefom.

Propozycja dodatkowego zapisu: Należało by sprecyzować kto finalnie ponosi odpowiedzialność za niedostosowanie się do nowej uchwały- właściciel czy najemca, w takiej formie by była ona sprawiedliwa dla każdej ze stron. Brak takiego jasno sprecyzowanego zapisu w żadne sposób nie chroni właściciela obiektu przed nieuczciwym zachowaniem najemcy, jak również nie chroni najemcy przed nieuczciwym zachowaniem właściciela obiektu w przypadku wykrycia nieprawidłowości związanych z proponowaną uchwałą.

Autor tych wniosków w trakcie obrad uzyskał pełne wyjaśnienia poruszanych kwestii i wycofał zgłoszone wnioski. W tej sytuacji nie były one poddane głosowaniu