Graficzny nagłówek podstrony

II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji 2018 (07.05.2018)

RAPORT Z II POSIEDZENIA KOMITETU REWITALIZACJI
7 maja 2018 r., Stacja Biznes

Na II posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji poruszono następujące kwestie:

I Sprawy organizacyjne:
Beata Nawrocka, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, na wniosek Przewodniczącej, przypomniała najbardziej kluczowe zapisy regulaminu dotyczące funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji, tj.:
a) zasady głosownia- stanowisko Komitetu wyrażane jest w formie opinii, która jest formułowana w drodze głosowania i przyjmowana zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.
b) nieobecności- członkostwo w Komitecie ustaje w wyniku nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Komitetu.

Po umówieniu spraw organizacyjnych dyskusja skupiła wokół dwóch tematów- przestrzeni zielonych w mieście oraz rewitalizacji gospodarczej Starówki.

II Zieleń w mieście
1. Maciej Kubiak poruszył kwestie parków kieszonkowych- na narożniku Alei Zygmunta Krasińskiego i ulicy Łaziebnej, na osiedlu Prochownia (w sąsiedztwie dyskoteki) oraz przy ul. Marcinkowskiego. Naczelnik Wydziału Architektury zwrócił uwagę na ważny aspekt współtworzenia koncepcji parków z mieszkańcami (np. konkurs na park przy Łaziebnej skierowany do uczniów Technikum Architektury Krajobrazu przy ZSRB). Zwrócono uwagę, że parki kieszonkowe, choć niewielkich rozmiarów, stanowić mogą zielony azyl w mieście
2. Pomysł zagospodarowania zieleni i małej architektury przed szkołami (I i IV LO). Jest to inicjatywa członków grupy roboczej „Młodzież”, m.in. Mariusza Musielaka, Zofii Skrzypczak- Czekajło, Marcina Świdzińskiego oraz Ann Goovaerts- Napiecek.
Tzw. „planty” przed szkołami nie są odpowiednio zagospodarowane i nie zachęcają do spędzenia czasu. W planach zagospodarowania tej przestrzeni jest wspólne sadzenie zieleni z uczniami i oraz instalacja ławek. Inicjatorzy projektu są już po pierwszych rozmowach ze szkołami, które wyraziły zainteresowanie wspólnym działaniem i chcą włączyć się w inicjatywę.
Zofia Skrzypczak- Czekajło podkreślała, że „ławki powinny być społeczne, zachęcać do interakcji”. Magdalena Gałach dodała, że najważniejszym aspektem jest współdziałanie- zieleń powinna być sadzona z młodzieżą. Tylko wtedy młodzi będą o nią dbali. Być może dobrym pomysłem będzie konkurs, w którym młodzież ze szkół będzie rywalizować ze sobą. Łukasz Woźniak zaakcentował, że współpraca z młodzieżą musi być dobrze przemyślana. Młodzi potrzebują konkretnych zadań, ponieważ problem z młodzieżą jest taki, że do wszystkiego mają słomiany zapał.
3. Karolina Sternal poruszyła kwestie niewystarczającego zarządzanie zielenią w mieście. Podkreśliła, że w Lesznie brakuje tzw. miejskiego ogrodnika- osoby, która byłyba niejako stróżem zieleni. Osoba taka powinna być zatrudniona w strukturach miasta. Zastanawiano się również jak znaleźć taką osobę? W jaki sposób ją zatrudnić? K. Sternal: „Musi być to osoba z wizją i wyobraźnią”
4. Maciej Kubiak: „Liść leszczyny może stanowić formę promocji miasta jako jego symbol”
5. Magdalena Gałach zwróciła uwagę na dobrą praktykę, która działa i którą warto się inspirować: „W Kościanie mieszkańcom rozdawano drzewka, które sadzone były w przestrzeni miejskiej. Pomysł ten można by rozszerzyć o wsparcie wspomnianego miejskiego ogrodnika, tak aby pomógł mieszkańcom w pielęgnacji tych roślin”
6. Zofia Skrzypczak- Czekajło dodała, że w Śmiglu pojawiła się inicjatywa sadzenia drzewa z okazji narodzin każdego dziecka, dzięki temu ludzie czują się dumni i odpowiedzialni za „swoje” drzewko.
7. Poruszono też kwestię programu Kolorowe Podwórka:
a) Marcin Świdziński: „Kolorowe Podwórka powinny być dostępne również dla prywatnych właścicieli nieruchomości”
b) Michał Biegajski: „Kolorowe Podwórka rodzą efekt „miasto zrobiło, dało pieniądze, więc będzie też dbać. Mieszkańcy nie czują identyfikacji z podwórkiem, nie czują, że to ich miejsce”
8. Zofia Skrzypczak- Czekajło: „Konieczne jest zasadzenie zieleni, która wprowadzi, przynajmniej czasowo, kolor do miasta, np. bzy, lipy, etc.”
9. Michał Biegajski: „Nie mamy w sobie zakorzenionej kultury spędzania czasu w parkach. Przestrzeń parkowa powinna być dostosowana do grillowania i spędzania czasu na trawie/kocach. Być może za porządek i czystość w parku mógłby odpowiadać stróż parkowy. Funkcja taka istniała kiedyś, m.in. w parku Tadeusza Kościuszki”
10. Zofia Skrzypczak- Czekajło: „Ciekawym pomysłem na wprowadzenie nowych funkcji do parków jest idea, instalacji- kostki, która w weekendy otwiera się, a rzeźba zmienia się w mini-kawiarnie”
11. W kontekście przestrzeni parkowych w dyskusji pojawił się również temat bezdomnych, którzy często spędzają czas, m.in. na placu Metziga. Donata Majchrzak- Popławska zaznaczyła, że wbrew obiegowej opinii w Lesznie nie ma bezdomnych, a osoby przesiadujące na ławkach mają domy, ale z różnych przyczyn wybierają taki styl życia. Jeśli w mieście pojawia się jakiś bezdomny to z dużym prawdopodobieństwem jest to osoba spoza Leszna.
12. W dyskusji poruszono też kwestie edukacji:
a) Michał Biegajski: „Może warto pomyśleć o stworzeniu kampanii reklamowej odnośnie tego co można, a czego nie można robić w miejscach publicznych- parkach, placach zabaw- i emitować tę kampanię w lokalnej telewizji kablowej, ponieważ ta dociera do grupy odbiorców na których najbardziej nam zależy
b) Marcin Świdziński: „Do tej edukacji powinniśmy wykorzystać dzieci- w roli aktorów”
c) Sławomir Glapiak podkreślił, że edukacja dzieci to jedno, jednak aktów wandalizmu w większości przypadków dokonują osoby niemieszkające na stałe w Lesznie, tylko osoby z ościennych miejscowości. Optymalnym rozwiązaniem pomagającym chronić parki jest monitoring. W parku Jonstona od czasu zamontowania kamer, akty wandalizmu praktycznie ustały. Glapiak podkreśla, że w mieście podjęto uchwałę o możliwości karania za łamanie regulaminów na placach zabaw. Teresa Rękosiewicz zaznacza, że warto by zastanowić nad rozszerzeniem zakresu uchwały, tak aby możliwość sankcji istniała również w parkach

III Pomysł na Starówkę
1. Michał Biegajski wywołał temat umożliwienia wjazdu taksówek na Rynek. Pomysł ten zainteresował innych członków Komitetu. Zastanawiano się nad najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Magdalena Gałach wskazała, że konieczne jest stworzenie mechanizmu, który pozwoli na wjazd taksówek tylko na określony (krótki) czas. Padły dwie propozycje: tańsza- stworzenie biletomatu ze szlabanem oraz droższa- pneumatyczne pachołki, które wysuwają się z nawierzchni (mechanizm funkcjonuje w Krakowie). Pojawił się pomysł, aby taki pneumatyczny system zamontować przy okazji wymiany nawierzchni płyty Rynku.
2. Zastanawiano się w jaki sposób kontynuować akcję Nowe- Stare Miasto oraz nad koncepcją projektu „małych byczków” rozmieszczonych w różnych częściach Starówki (analogicznie do wrocławskich krasnali)

Przewodnicząca Komitetu poprosiła Wydział Promocji i Rozwoju pełniący funkcję sekretariatu o sprawdzenie możliwości rozszerzenia zakresu obowiązującej uchwały, dającej możliwość karania mandatami za nieprzestrzeganie regulaminów na placach zabaw, również o przestrzenie parkowe. Ponadto poprosiła o przekazanie pomysłu związanej z czasowym postojem taksówek na ręce Prezydenta Miasta.

 

Ustalono kolejne terminy posiedzeń na:
4 czerwca- godz. 18, Stacja Biznes
2 lipca- godz. 18, Stacja Biznes


Na najbliższym spotkaniu poruszone zostaną tematy dotyczące ustawy krajobrazowej oraz rozwoju biznesu na obszarze rewitalizacji w perspektywie najbliższych 10 lat.
Po II posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji, Przewodnicząca przesłała 3 wnioski do Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju- Beaty Nawrockiej:
Wniosek 1: Komitet Rewitalizacji zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości korzystania z dofinansowania projektu ,,Kolorowe podwórka'' także właścicielom prywatnych nieruchomości oraz zwiększenie możliwej kwoty dofinasowania do 10 tys. zł, zakładając, że przyznana kwota może być niższa.
Wniosek 2: Komitet Rewitalizacji zwraca uwagę na konieczność egzekwowania przez służby porządkowe regulaminów korzystania z terenów rekreacyjnych typu: parki, skwery, fontanny, place zabaw. Jednocześnie apelujemy o ustanawianie tego typu regulaminów dla nowych terenów zielonych, w tym parków kieszonkowych. Chodzi nam o jasne określenie zasad zachowania korzystających z tego typu terenów zielonych - śmiecenie, picie alkoholu, wyprowadzanie psów itp. Komitet jest także otwarty na dyskusję o funkcjonowaniu parku na pl. T. Kościuszki po zakończeniu prowadzonych robót, w tym na wprowadzenie tam nowych ofert dla mieszkańców.
Wniosek 3: Komitet Rewitalizacji proponuje wprowadzenie możliwości wjazdu na Rynek taksówek w celu odbierania klientów. Chodzi o sytuacje, gdy klienci lokali gastronomicznych chcą odjechać i zamawiają taksówkę. To samo może dotyczyć klientów hotelu. Zaznaczamy, że chodzi jedynie o wjazd, krótki postój w celu zabrania klientów i wyjazd. Komitet ma propozycję wprowadzenia rozwiązań, które uniemożliwiałyby nadużywanie takiej możliwości.

 

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk