Graficzny nagłówek podstrony

Formularze

Pierwszy etap Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2018 polegający na przyjmowaniu formularzy zgłoszeniowych trwa od 7.03 (środa) do 22.03.2018r. (czwartek).

Kto może zgłaszać projekty?

 • Każdy uprawniony mieszkaniec może zgłosić w ramach budżetu obywatelskiego dowolną liczbę projektów zadań publicznych, złożoną wyłącznie na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.

Kto jest uprawnionym mieszkańcem?

 • osoba zameldowana na pobyt czasowy lub stały na terenie Miasta Leszna, która na etapie zgłaszania, popierania projektów i głosowania ukończyła 18 rok życia w momencie zgłaszania, popierania projekt projektów lub głosowania.

Jakie projekty można zgłaszać?

 • które należą do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu,
 • które są realizowane przez wydziały merytoryczne i jednostki Urzędu Miasta Leszna,
 • które są możliwe do zrealizowania w całości w trakcie roku budżetowego 2018,
 • które są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców,
 • które przyczynią się do rozwoju miasta,
 • które polegają na działaniach inwestycyjnych dotyczących majątku miasta lub na zakupach inwestycyjnych.

Jakie projekty nie można zgłaszać?

 • w których szacunkowy koszt zgłaszanego projektu przekracza kwotę 500.000,-PLN albo szacunkowa wartość projektu jest niższa niż kwota 10.001,-PLN,
 • dotyczące terenu będącego własnością Miasta, na którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągnięcia zysków,
 • które zakładają wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji projektu (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów),
 • które zakładają realizację jedynie części projektu, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie,
 • które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego projektu,
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, programami i zarządzeniami Prezydenta, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 • które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia,
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia,
 • które naruszają powszechnie obowiązujące normy moralne i społeczne, a w szczególności takie, które zawierają treści uznane powszechnie za: naganne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne.

Co musi zawierać formularz zgłoszeniowy, aby był uznany za ważny?

 • zostaną wypełnione czytelnie wszystkie pola obowiązkowe, czyli:
  • nazwa projektu (zalecane 25 słów),
  • proponowana lokalizacja na terenie Miasta Leszna (możliwie jak najbardziej szczegółowa),
  • szacunkowy koszt projektu,
  • opis projektu, niezbędne zadania/inwestycje do realizacji projektu (zalecane 150 słów),
  • uzasadnienie do realizacji projektu, w jaki sposób realizacja zadania efektywnie wpłynie pozytywnie na społeczność miasta Leszna (zalecane 150 słów),
  • opcjonalnie – załączniki (zdjęcia, uzyskane zgody, analizy prawne, dokumentacja techniczna, itp.),
 • pod formularzem złożone zostanie minimum 20 podpisów uprawnionych mieszkańców zawierających dane osób popierających projekt wraz z czytelnym podpisem (imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, PESEL), uzupełniony o dodatkowe dane Pełnomocnika zgłaszających (e-mail, nr telefonu),
 • do wersji papierowej formularza zostanie dołączona wersja edytowalna (w formacie .doc, .docx lub .odt) na nośniku danych (płyta CD/DVD) lub przesłana drogą elektroniczną na adres budzetobywatelski@leszno.pl zawierająca powyższe dane za wyjątkiem danych osobowych.

Gdzie zdobędę formularz zgłoszeniowy?

 • wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który można pobrać u dołu strony a także w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15 w Lesznie.

Gdzie należy dostarczyć formularz zgłoszeniowy?

 • wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie od dnia 7 marca 2018 roku do dnia 22 marca 2018 roku:
  • listownie — w zamkniętej kopercie na adres Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Budżet obywatelski 2018” (liczy się data stempla pocztowego); lub
  • osobiście - w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet obywatelski 2018” do Punktu Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna przy ulicy Kazimierza Karasia 15 w Lesznie.

 

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana: 2018-03-28 09:16:04
0 Koszyk