Graficzny nagłówek podstrony

Działalność gospodarcza na płycie Rynku

Starówka w Lesznie jest miejscem rozwijania rozmaitej aktywności gospodarczej. Szeroki zakres działalności handlowo - usługowej i gastronomicznej czyni tę część miasta czymś na wzór samowystarczalnej galerii handlowej, którą z pewnością wyróżnia wyjątkowa atmosfera.

Klimat leszczyńskiego Rynku przyciąga pomysłowych przedsiębiorców, którzy chcą korzystać z jego przestrzeni. Dlatego umożliwiono podejmowanie na płycie Rynku doraźnej działalności gospodarczej i organizowanie wydarzeń o charakterze komercyjnym.
Działalność, o której mówi poniższy regulamin, powinna odpowiadać charakterowi tego wyjątkowego miejsca. Zatem mile widziane są stoiska oferujące produkty rzemiosła artystycznego, gastronomii czy atrakcji dla najmłodszych...

 

Regulamin korzystania z placu miejskiego – Rynek w Lesznie w zakresie prowadzenia doraźnej działalności gospodarczej

  1. Przez prowadzenie doraźnej działalności handlowo – usługowej na Rynku w Lesznie rozumie się czasowe przedsięwzięcia gospodarcze, które pomagają w promocji marki leszczyńskiej starówki i mają pozytywny wpływ na atrakcyjność Rynku. Do wspomnianych działań zalicza się drobny handel (w szczególności sprzedaż produktów rękodzielniczych i rzemiosła artystycznego, sprzedaż balonów) oraz usługi (w szczególności małą gastronomię, malowanie twarzy).
  2. Zgodę na prowadzenie doraźnej działalności gospodarczej na Rynku w Lesznie wydaje Prezydent Miasta Leszna lub upoważniona przez niego osoba.
  3. Sprawy związane z prowadzeniem doraźnej działalności gospodarczej na Rynku w Lesznie prowadzi wydział właściwy ds. rozwoju Urzędu Miasta Leszna.
  4. Zamiar zajęcia fragmentu placu miejskiego na leszczyńskim Rynku celem prowadzenia doraźnej działalności gospodarczej należy zgłosić poprzez złożenie w wydziale właściwym ds. rozwoju Urzędu Miasta Leszna wypełnionego wniosku o wydanie zgody na prowadzeniem doraźnej działalności gospodarczej na terenie Rynku, udostępnionego przez Urząd Miasta Leszna na stronach internetowych www.bip.leszno.pl oraz www.leszno.pl lub bezpośrednio w wydziale właściwym ds. promocji i rozwoju.

 

Zapoznaj się z uchwałą Nr XXXIV/507/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z placu miejskiego – Rynek w Lesznie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Leszna uprawnienia do ustalania wysokości opłat i cen za korzystanie z placu miejskiego - Rynek w Lesznie.

 

CENNIK z tytułu korzystania z placu miejskiego – Rynek w Lesznie

L.p. Tytuł opłaty Stawka jednostkowa (w zł. netto) Jednostka
1 Działalność handlowa i usługowa (w tym handel i usługi w trakcie wydarzenia niekomercyjnego) 4,00 do 5 m2 włącznie / dzień
16,00 od powyżej 5 m2 do 20 m2 włącznie / dzień
40,00 od powyżej 20 m2 do 50 m2 włącznie / dzień
80,00 od powyżej 50  m2 do 100 m2 włącznie / dzień
150,00 powyżej 100 m2 / dzień
2 Działalność na zewnątrz lokalu, prowadzona przez jego właściciela lub najemcę, w pasie przyległym do budynku (asortyment tożsamy           z regularną ofertą) 0,80 1 m2 / dzień
3 Zorganizowanie eventu promocyjnego 50,00 do 10 m2 włącznie
100,00 od powyżej 10 m2 do 25 m2 włącznie
150,00 od powyżej 25 m2 do 50 m2 włącznie
250,00 od powyżej 50 m2 do 100 m2 włącznie
500,00 od powyżej 100 m2 do 250 m2 włącznie
1000,00 od powyżej 250 m2 do 500 m2 włącznie
2000,00 powyżej 500 m2
0 Koszyk