Graficzny nagłówek podstrony

Dotacje na zmianę ogrzewania i zagospodarowanie wód opadowych w 2022 r

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI  UZYSKANIA DOTACJI W ROKU 2022

Miasto Leszno przystępuje do udzielania dotacji na współfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, realizowanych w granicach administracyjnych miasta.

Dotacje będą udzielane na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

a) do 4 000 złotych i do 6 000 złotych w przypadku:

-  zmiany źródła ciepła (wymiany kotłów węglowych na kocioł gazowy, olejowy lub ogrzewanie elektryczne),

-  przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej,

- zastosowania kolektorów słonecznych,

b) do 10 000 złotych w przypadku:

-  zmiany źródła ciepła (wymiany kotłów węglowych na kocioł gazowy, olejowy lub ogrzewanie elektryczne) w co najmniej 4 lokalach mieszkalnych lub usługowych.

c) do 4 000 złotych w przypadku:

- zakupu i montażu systemu zagospodarowującego wody opadowe i roztopowe.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. K. Karasia 15, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Wałowej 5 lub wysłać pocztą tradycyjną albo poprzez ePUAP. Szczegółowe informacje, wniosek oraz niezbędne formularze będą zamieszczone na stronie internetowej www.leszno.pl  (zakładka Dla Mieszkańca - Dział Ochrona Środowiska).

Kompletne wnioski będą rozpatrywane raz w roku w kolejności zgłoszeń. Wnioski na rok 2022 należy składać w dniach od  1 marca 2022 roku od godziny 8:00 do dnia 30 czerwca 2022 roku. Wnioski złożone poza ww. terminem nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna tel.: 65 529 81 85.

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk