Graficzny nagłówek podstrony

Dostawa komputerów i oprogramowania

KOMUNIKAT

 

 

W dniu 26.07.2018r. na stronie Zamawiajacego www.bip.leszno.pl dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II postępowania oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części I postępowania. Dokumenty są dostępne pod adresem:

http://bip.leszno.pl/przetarg/4228/bpw-271-07-2018

 

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 roku w  Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 571580-N-2018 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna

 

Przedmiot zamówienia jest jednym z działań realizowanych w ramach Projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”, dla którego otrzymano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, oś priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia 29.06.2018 roku do godz. 10:00.

 

UWAGA:

Konsekwencje nieprawidłowego opisania, zaadresowania, zamknięcia opakowania oferty bądź złożenia jej w niewłaściwym miejscu tj. innym niż miejsce wskazane w Rozdziale 11 ust. 1 SIWZ, obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki), jak również za jej przedterminowe otwarcie w sytuacji nieprawidłowego opisu opakowania oferty.

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: 29.06.2018 r., godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno.

 

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

1) Małgorzata Łakomy

2) Kamil Łukanus

w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach  od 08:00 do 15:00

Postępowanie dostępne jest pod linkiem:

http://bip.leszno.pl/przetarg/4228/bpw-271-07-2018

Opublikował: Agnieszka Lachowicz kontakt: bpw@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk