Graficzny nagłówek podstrony

Dla osób z niepełnosprawnościami

Uwaga! Ważna informacja dla osób z niepełnosprawnościami 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w związku z wejściem w dniu 31 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z pandemią COVID-19* informuje że:

  1. Orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła pomiędzy dniem: 9 grudnia 2019 r., a dniem 8 marca 2020 r.

-zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Warunkiem jest, żeby w tym terminie (tj.: pomiędzy 9 grudnia 2019 r., a 8 marca 2020 r.) osoba zainteresowana (lub przedstawiciel ustawowy dziecka) – wystąpiła do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o ponowne wydanie orzeczenia.**

       2. Orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa po dniu 8 marca 2020 r.

- zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.**

       3. Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, których ważność upływa w terminie wskazanym w pkt. 1 i 2

- zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.**

W przypadku złożenia przez osobę zainteresowaną / przedstawiciela ustawowego dziecka wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności

 -  w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii – jeżeli lekarz (przewodniczący składu orzekającego) uzna złożoną dokumentację medyczną za wystarczająca do wydania oceny bez konieczności badania – skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka  i jego przedstawiciela ustawowego.***

O terminach komisji, które mogą odbyć się bez badania, osoby niepełnosprawne będą powiadamiane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności telefonicznie.

Orzeczenia będą wysyłane pocztą.

 

  *   Art. 15h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568); 

** "Wydłużenie" orzeczenia następuje z mocy prawa - nie wymaga wydania zaświadczenia / potwierdzenia tego faktu przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie;

 *** Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r. poz. 534).

 

Informujemy również, że na podstawie:

Zarządzenia Nr K/128/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 marca 2020 roku w sprawie: wstrzymania bezpośredniej obsługi interesantów przez wydziały i biura Urzędu Miasta Leszna w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

 Urząd Miasta Leszna w okresie od 16 marca 2020 roku do odwołania wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków (np. rejestracja zgonów, rejestracja urodzeń, udzielanie ślubów, poważne sytuacje kryzysowe) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem danego referatu.

 W związku z powyższym zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie –

Realizowane są z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów.

Interesanci mogą kontaktować się z Zespołem:

  •  korespondencyjnie na adres: 64-100 Leszno, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11,
  • telefonicznie: (65) 529-82-23; (65) 529-82-24,
  • e-mail: pzson@leszno.pl 

 

Niepełnosprawność - trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy zawodowej bądź jej ograniczenie.

Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem przez organ orzekający.

Przepisy

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy osób z niepełnosprawnością jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U 2018 poz.511)

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012 roku.

Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Polska zobowiązana jest do wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji standardów postepowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw.

Pełóny tekst Konwencji jest dostępny na stronie: www.prawo.sejm.gov.pl

Konwencja w tekście łatwym jest dostępna na stronie: www.psoni.org.pl

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk