Graficzny nagłówek podstrony

Dekoracje i reklamy

Leszczyński Rynek jest miejscem nie tylko funkcjonalnym, ale i cieszącym oko - barwnym, zadbanym i przyjaznym dla swoich gości. Dlatego umożliwono zdobienie od zewnątrz lokali użytkowych przez ich właścicieli, co reguluje zamieszczony poniżej regulamin. Warto zaznaczyć, że umieszczenie przed lokalem ozdób zielonych itp. nie wymaga specjalnej zgody i nie podlega żadnym opłatom.

Uregulowano ponadto sprawy związane z umieszczaniem na Rynku tzw. potykaczy. Chętny zobowiązany jest do uzyskania stosownej zgody, a wystawienie nośnika wymaga pokrycia należności za dzierżawę części placu.

UWAGA! Poniższe regulacje nie zmieniają zasad zamieszczania reklam na budynkach. Więcej na ten temat w zakładce Pozostałe przypadki zajęcia fragmentu Rynku.

 

Regulamin korzystania z placu miejskiego – Rynek w Lesznie w zakresie umieszczania przed lokalami dekoracji i nośników reklamowych 

  1. Przez dekoracje, w rozumieniu niniejszego regulaminu, rozumie się w szczególności rośliny ozdobne, instalacje wykonane z żywej zieleni oraz donice.
  2. Przez nośniki reklamowe, w rozumieniu niniejszego regulaminu, rozumie się niewielkie tablice reklamowe umieszczone na stojakach (tzw. potykacze).
  3. Zezwala się właścicielom i najemcom lokali użytkowych w obrębie Rynku w Lesznie na umieszczanie przed lokalami dekoracji, z zastrzeżeniem, że:
  • dekoracja będzie schludna,
  • dekoracja będzie ustawiona bezpośrednio przy budynku i będzie zajmowała jak najmniejszą szerokość chodnika (maksymalnie do 1 metra) tak, żeby nie utrudniać ruchu pieszych i komunikacji rowerowej.

4.   Właściciel i najemca na wezwanie Urzędu Miasta Leszna lub służb miejskich usunie dekoracje na własny koszt, w przypadku gdy:

  • umieszczenie dekoracji przed lokalem jest niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu,
  • wystąpi konieczność przeprowadzenia prac związanych z usunięciem awarii urządzeń uzbrojenia podziemnego.

5.   Umieszczanie nośników reklamowych na płycie Rynku wymaga zgody Prezydenta Miasta Leszna lub upoważnionej przez niego osoby.

6.   Sprawy związane z umieszczaniem nośników reklamowych na Rynku w Lesznie prowadzi wydział właściwy ds. promocji i rozwoju Urzędu Miasta Leszna.

7.   Zamiar zajęcia fragmentu placu miejskiego na leszczyńskim Rynku celem umieszczenia nośników reklamowych należy zgłosić poprzez złożenie w wydziale właściwym ds. promocji i rozwoju Urzędu Miasta Leszna wypełnionego wniosku o wydanie zgody na umieszczenie nośnika reklamowego na Rynku w Lesznie, udostępnionego przez Urząd Miasta Leszna na stronach internetowych www.bip.leszno.pl oraz www.leszno.pl lub bezpośrednio w wydziale właściwym ds. promocji i rozwoju Urzędu Miasta Leszna.

8.   Do wniosku należy dołączyć projekt graficzny nośnika reklamowego.

9.   Wnioskodawca jest zobowiązany pokryć określone w treści zgody opłaty związane z umieszczeniem na Rynku nośnika reklamowego.

 

Zapoznaj się z uhwałą Nr XXXIV/507/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z placu miejskiego – Rynek w Lesznie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Leszna uprawnienia do ustalania wysokości opłat i cen za korzystanie z placu miejskiego - Rynek w Lesznie.

 

CENNIK z tytułu korzystania z placu miejskiego – Rynek w Lesznie

L.p. Tytuł opłaty Stawka jednostkowa (w zł. netto) Jednostka
1 Umieszczanie nosników reklamowych 2,20 1 m2 / dzień
0 Koszyk