Graficzny nagłówek podstrony

Przetarg Park ul. Unii Europejskiej

 

Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno informuje, że w dniu 8 sierpnia 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 584258-N-2019, oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Karasia 15, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

"Budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie"

Zamówienie jest częścią Projektu „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” nr POIS.02.05.00-00-0133/16 współfinansowanego w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia 30.08.2019 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pokój nr 27.

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

1.Agata Pawlikowska,
2.Bernadeta Szalewska - Konieczna,
3.Agnieszka Bożyk.

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: http://bip.leszno.pl/przetarg/5920/in-271-18-2019 

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-10-04 12:43:16
0 Koszyk