Graficzny nagłówek podstrony

Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie z  niepełnosprawnością uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

SIEDZIBA BIURA

64-100 Leszno, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, pokój 14

Tel. 65 529-82-28; adres e-mail: moziron@leszno.pl lub bszymkowiak@leszno.pl                

ZADANIA BIURA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I. WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  1. Przyznanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
  2. Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.
  3. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia w odniesieniu do osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.
  4. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy, pozostające bez zatrudnienia.

II. WSPARCIE PRACODWCÓW ZATRUNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

  1. Dokonywanie zwrotu kosztów   wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
  2. Adaptację pomieszczeń zakładu pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z przystosowaniem stanowiska pracy stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
  3. Adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
  4. Zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, oraz kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb,
  5. Zwrot kosztów zatrudnienia   pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.
  6. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

III. Opracowanie i realizacja programów ze środków Unii Europejskiej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

IV. Obsługa księgowa i bankowa zadań realizowanych przez Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w zakresie organizacji szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, finansowanych ze środków PFRON.

V. Współpraca i prowadzenie dokumentacji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie Miasta Leszna.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-03-12 11:09:40
0 Koszyk