Graficzny nagłówek podstrony

Budżet Obywatelski 2014

Regulamin Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Leszna

§1
Postanowienia ogólne

 1. Budżet obywatelski to środki pieniężne, w wysokości ogółem 300 000 zł., zarezerwowane w budżecie Miasta Leszna na rok 2014 rok a przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 2. Zadania zakwalifikowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane w 2014 roku.

§2
Zgłaszanie projektów

 1. Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju miasta, która polega na działaniach inwestycyjnych dotyczących majątku miasta lub na zakupach inwestycyjnych.
 2. Zadania muszą być zgodne z prawem, uwzględnione w Strategii Rozwoju Miasta oraz podlegać kompetencjom Miasta.
 3. Koszt zadania nie może przekraczać wysokości całego budżetu obywatelskiego.
 4. Każde zadanie musi być zgłoszone przez co najmniej 20 pełnoletnich osób, zameldowanych na terenie Leszna.
 5. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu (załącznik Nr 1 do Regulaminu). Formularz jest dostępny na stronie internetowej miasta: www.leszno.pl oraz  punkcie obsługi  interesantów przy ul. Karasia 15 w Lesznie.
 6. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 5 należy wysłać na adres Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 z dopiskiem „Budżet Obywatelski” lub złożyć osobiście w punkcie obsługi interesantów  w siedzibie Urzędu przy ul. Karasia 15 w Lesznie.
 7. Zgłoszenie uważa się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe formularza.

§3
Weryfikacja zgłaszanych projektów

 1. Złożone zadania zostaną zweryfikowane przez Komisję pod względem formalnym, prawnym i kosztowym.
 2. Komisja zostanie powołana przez Prezydenta Miasta, w skład której wejdą urzędnicy Urzędu Miasta Leszna i radni Rady Miasta Leszna.
 3. Z zaopiniowanych zadań zostanie sporządzona przez Komisję lista, dopuszczająca je do głosowania. Lista opublikowana będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna, oraz w „Wiadomościach Miasta Leszna” w Gazecie ABC.
 4. Odrzucone z przyczyn, o których mowa w ust. 1 propozycje zostaną ujawnione na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna.

 §4
Wybór projektów do realizacji

 1. Prawo do głosowania mają osoby, które są pełnoletnie i zameldowane w Lesznie. Każdy uprawniony do głosowania może oddać głos tylko na jedno zadanie.
 2. Głosowanie odbywa się:
  1. w lokalu Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 w Lesznie
  2. za pośrednictwem Internetu na adres: budzetobywatelski@leszno.pl – za pośrednictwem zeskanowanej „Kartą do głosowania” z podpisem,
  3. poprzez przesłanie listem wypełnionego formularza (Zał. nr 2 do Regulaminu).
 3. Formularz do głosowania można pobrać ze strony internetowej miasta:www.leszno.pl lub w punkcie obsługi przy ul. Karasia 15, w Lesznie.
 4. W wyniku głosowania powstanie „Lista zadań” uporządkowana według liczby oddanych głosów, od zadania z największą do zadania z najmniejszą liczbą głosów. Do realizacji w 2014 r. zakwalifikowane zostaną te zadania, których suma ogółem – licząc od pierwszego nie przekroczy kwoty 300 000 zł.
 5. W przypadku takiej samej liczby głosów kolejność przez głosowanie ustali Komisja.
 6. Wyniki głosowania zostaną udostępnione:
  1. na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.leszno.pl
  2. w „Wiadomościach Miasta Leszna” w dzienniku ABC

§5
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

 1. Zgłaszanie zadań do 31.03.2014
 2. Weryfikacja zadań przez Komisję do 10.04.2014
 3. Głosowanie: do 15.05.2014
 4. Ogłoszenie wyników do 05.06.2014

 

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-06-18 13:44:49
0 Koszyk